Konya Kadı Mürsel Cami

Konya Cami, Halk Eğitim binasının karşısındadır. Eser Karamanoğlu dönemine (1409) tarihlendirilmektedir. Ancak cami zaman içerisinde yapılan onarımlar sonucunda 20 Yüzyılın ilk yarısından kalma bir eser görünümündedir


Konya Kadı Mürsel Cami

Cami, Halk Eğitim binasının karşısındadır. Eser Karamanoğlu dönemine (1409) tarihlendirilmektedir. Ancak cami zaman içerisinde yapılan onarımlar sonucunda 20  Yüzyılın ilk yarısından kalma bir eser görünümündedir.  Cami Meram ilçesi, Gazi Alemşah Mahallesi. Mimar Muzaffer Caddesi'nde yer almaktadır. Kadı Mürsel Camiinin avlu kapısı doğuya açılır. Şimdiki cami üstü çatı örtülü kâgir bir binadır. Tarihi hiçbir değeri yoktur. Fahrettin Paşa parkına kadar olan sahanın eskiden Kadı Mürsel Camii evkafına ait olduğunu eski söylentilerden öğreniyoruz. Kadı Mürsel Camii'nin kitabesi, Valilik binası yanında bulunan Gözlülü Hacı Halil Ağanın yenilediği Hacı Hasan Camii'nin kıble tarafına konmuştur. Camiinin bitişiğinde bir medrese bulunuyordu. 1905 yılında medrese yıkılmış, yalnız arsası kalmıştır. Kalecik Mahallesinde oturan ülemadan Kisehisar'lı Süleyman Efendi zade Naci İbrahim Efendi, arsasına bir dershane ve beş odalı bir medrese yaptırmıştı. Kadı Mürsel'in burada bir de dergâhı vardı. Cami, medrese ve dergâhtan oluşan bu külliye Osmanlılar Konya'yı aldıkları zaman haraptı! Fatih'in Karaman İli tahrir defterinde bu cami ve medrese hakkında şu kayıt vardır. (Vakf-ı cami-i ve medrese-i ve hanigah-ı Kadı Mürsel der nefs-i Konya. Mütevelli Hacı İbrahim Efendi. Vakf-ı kadim mukarrer. Vakfiyye görüldü.) Cami ve medrese Konya'ya Karamanoğulları hâkim iken İbrahim Bey'in zamanında (1424-1463) harap olmuş, II. Bayezid zamanında cami namaz kılınamaz bir halde harap idi. Vakfa Köse Muallim Sinan isminde birisi tasarruf ediyordu. Her gün Kadı Mürsel adına Kuran'dan iki cüz okumak şartı ile gelirinden böyle faydalanıyordu. Defter-i Köhnede yani Karamanoğullarının İl Yazıcı Defterlerinde de böyle yazılı imiş. Cami II. Bayezid zamanında tamir edilmiştir. Bu külliyenin birçok evkafı vardı. Aksaray'da iki köyde iki çiftlik, Konya'da cami yanında 13 dükkân, Ilgın'da bir çiftlik, Bedestende birçok dükkân, Kamereddin dolabının yeri, Karaarslan Cihan tarlası, Bezirhane yeri, Aymanas'ta bağ, Selyigar (Selver) nahiyesinde tarla bu külliyeye vakfedilmişti. II. Bayezid'in Konya Defterinden öğrendiğimize göre Karamanoğlu İbrahim Bey zamanında Kadı Mürsel bu çiftliği Mevlana Hamza'dan satın almıştır. Kadı Mürsel; Silleye bağlı İret Köyünde (Kirli Giret - Tepe Köyü)  kendi adını taşıyan bir cami yaptırmıştı. Bu köy eskiden Giryad adını taşıyordu. Bu köyü Sultan Alaaddin'in kayınpederi Kalanoras, Alaiye Bey'i Kirvart'a vermişti. Köy biraz tahrifle onun adını taşıyordu. Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde bulunan 5 numaralı defterin 312. Sahifesinde bulunan bir kayda göre Hacı İsa İbn-i Sinan; Kadı Mürsel Camii'ne Ilgın'da bir mezrayı vakfetmiştir. Yine burada bulunan 6 numaralı defterin 48. Sahifesindeki bir kayıtta Konya'nın Kalecik Mahallesi ahalisinden ve ülemadan  Kisehisarlı Hacı İbrahim Efendi İbn-i Süleyman 1905 yılında İfnal Mahallesindeki Kadı Mürsel Camii'nin bitişiğindeki arsaya beş odalı ve yüksek bir dershaneli bir medrese yaptırmıştır. Camiinin banisi Kadı Mürsel; Karamanoğlu II. Mehmed'in Kazaskerlerinden idi. Çelebi Sultan Mehmed Rumelinde kardeşi Musa Çelebi ile savaşırken Karamanoğlu Mehmed Bey Bursa'ya kadar gelmiş, şehri yakarak kaleyi muhasara etmişti. Bu sırada Musa'nın cesedi getirilerek Kablıca İmaretine konmuştu. Karamanoğlu bunu görünce kaçtı. Kazasker Mürsel kendisine; Beğim gel ben düacını gönder, varayın Osmanoğlu ile sizi barıştırayın! demiş. Bunun üzerine Karamanoğlu Mehmed Bey şu cevabı vermiş; "Hey ne sözdür elbette ol benim üzerime gelir anınla haklaşırız! Bu olayın tarihi 1413'tür. Şehzade Şehinşah'ın has adamlarından Yusuf oğlu Ahmet Çelebi'nin Konya Vakıflar Müdürlüğünün 1 numaralı vakfiye defterinin 199. Sahifesinde 923 yılı Şaban Ayının evvelinde tescil edilen vakfiyesinden öğrendiğimize göre bu zat Konya'ya su getirtmiş ve dört çeşme yaptırmıştır. Bunlardan birisi Kadı Mürsel Camiinin yanında idi. Diğerleri de yine burada yeni Taht-el Kale, ikisi de Ahi Murad Hamamı ile Şerafeddin Camii'nin karşısında idi.

 

Konya Kadı Mürsel Cami içeriği, 05 Kasım 2020 tarihinde Bikonya.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha